доц. д-р Мими Корнажева

доц. д-р Мими Корнажева

  • Европейска интеграция
  • T:
  • E:
Имам воля и експертиза да работя за децентрализирана България със силно развити региони в единен Европейски съюз с водеща роля в света.

 

Професионален опит

От 2013 – до днес - Доцент по политически науки в катедра Европеистика и международни отношения, Факултет Бизнес и мениджмънт (ФБМ).

От 2010 - до днес - Доктор по управление в същата катедра

От 2003 - до днес - Директор на Българо-румънски интер-университетски Европа център (БРИЕ)

2001 – 2003 - Заместник-директор на БРИЕ

1994 –2001 - Заместник-декан на Факултет Бизнес и мениджмънт

1994 – 2010 - Гл.асистент в катедра Европеистика

1992 –1994 - Координатор за разкриване на специалност Европеистика

1990 – 1992 - Заместник-декан на Факултет за чуждестранни студенти (ФЧС)

1982 – 1992 - Асистент, ст.ас. и гл.ас. във ФЧС на Висшето техническо училище, Русе

Основни дейности

Преподавателска дейност на български и английски език в бакалавърски и магистърски програми

Ръководител на докторанти в докторска програма по Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз

Ръководител на Лятно училище по Европейска интеграция в европейски институции в Брюксел и Страсбург

Образование

2013 – доцент по професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност Управление (Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз)

2010 – доктор по научна специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли).

1999 – следдипломна квалификация по Регионално развитие и предприсъединителни фондове , Британски ноу хау фонд

1997 – следдипломна квалификация по Управление на университетското образование, University of Central Lancashire, Великобритания

1994 – 1996 – посетени курсове по журналистика и връзки с обществеността в програма за следдипломна квалификация с лектори от Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и Нов български университет

1995 – следдипломна квалификация по Европеистика, University of Wolverhampton, Великобритания

1977–1982 – магистър по Българска филология с втора специалност Английска филология, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

1972 – 1977- Английска езикова гимназия „Г. Милев”, Русе