проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов

проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов

  • Транспорт
  • T:
  • E:
Роден през 1955 г. в София
 
Завършил основно и средно образование в град София.
 
Завършил висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (сега УНСС) 1981 г., специалност "Икономика на транспорта".
 
1986 г. - Получена научна степен „кандидат на икономическите науки“ (сега доктор по икономика)
 
1992 г. - Получено научено звание „доцент“ по икономика на транспорта
 
2004 г. - Получена научна степен „доктор на икономическите науки“
 
2007 г. - Получено научно звание „професор“ по икономика на транспорта
 
1981 - 1983 г. - Служител в Министерството на транспорта.
 
1983 - до днес - Преподавател в УНСС, катедра „Икономика на транспорта“
 
2002 - 2007 г. - Ръководител на катедра „Икономика на транспорта“
 
2007 - 2015 г. - Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“
2003-2005 год. Член на Съвета на директорите на БДЖ
Няколкократно член на Експертния съвет при Министерство на транспорта
 
2004 - до днес - Главен икономически съветник на Териториален профсъюз в Оренбургска област – Русия
 
 
Автор на повече от 100 научни публикации по икономика на транспорта и икономика на енергетиката, лекционни програми, вкл. лекционни програми и учебници по Транспортно предприемачество в Петербургският Държавен Инженерно-икономически Университет.